Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW

Zamawiający ogłasza pisemny przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020” – Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 19 lipca 2017 r., na wykonanie zadania:

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW SIARKOPOL TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
na terenie „Strefy przemysłowej Jeziórko”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW SIARKOPOL TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na terenie „Strefy przemysłowej Jeziórko” oraz przyłączenie w/w instalacji do krajowego systemu elektroenergetycznego wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa.

Szczegółowy opis znajduje się Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Korzystając z zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020”’ rozdział 6.5.2 Zasada konkurencyjności, punkt 16, Zamawiający w dniu 10.09.2019 r. zmienia treść Zapytania ofertowego. Ze względu na zmianę, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 02.10.2019 r.

Zmiana treści Zapytania ofertowego zamieszczona w załączniku.

Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę i warunkami przyłączenia oraz Umowa o dofinansowanie projektu, udostępnione będą zainteresowanym podmiotom po podpisaniu Umowy Porozumienia w sprawie zachowania poufności.

Załączniki do ogłoszenia: