OFERTA GRUPY SIARKOPOL

Siarka konfekcjonowana

Siarka elementarna (S) jest niemetalem, który w temperaturze otoczenia jest substancją stałą. Siarka topi się w temperaturze powyżej 114,50C a wrze w temperaturze 444,60C. Siarka stosowana jest jako surowiec w przemyśle chemicznym organicznym i nieorganicznym, m.in. przy produkcji kwasu siarkowego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, materiałów wybuchowych, wulkanizacji kauczuku, do dezynfekcji narzędzi i pomieszczeń związanych z produkcją rolniczą.

Posiadamy w swoje ofercie handlowej kilka produktów opartych na siarce elementarnej, do bezpośredniego stosowania w przemyśle lub w rolnictwie. Możliwe jest również zastosowanie oferowanej siarki elementarnej jako surowca do produkcji przemysłowych, objętych specjalnymi wymogami formalnoprawnymi i jakościowymi, ale potwierdzenie spełniania tych wymogów pozostaje w gestii stosujących siarkę. Surowcem bazowym jest siarka płynna o wysokiej czystości (powyżej 99,95% siarki).

Produkty do zastosowania przemysłowego
• Siarka granulowana
• Siarka mielona, standardowa
• Siarka olejowana

Produkty te stosowane są głownie w przemyśle chemicznym (np. do produkcji kwasu siarkowego, dwusiarczku węgla, tiosiarczanów i siarczanów); w przemyśle włókien syntetycznych, do wytwarzania
barwników, środków ochrony roślin, papieru, przemyśle gumowym, celulozowym, zapałczanym, nawozowym, farmaceutycznym, spożywczym. Wskazane zastosowania produktu stanowią jedynie informację i nie zastępują zezwoleń czy dopuszczeń do stosowania, wymaganych odrębnymi przepisami.

Produkty do zastosowania rolniczego
Siarka jest jednym z 20 pierwiastków niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin, w tym uprawnych,
ponieważ ma swój udział w kształtowaniu szeregu podstawowych (metabolicznych) procesów zachodzących w roślinie, np. redukcja azotanów, redukcja azotu atmosferycznego, synteza białek, pobieranie i redukcja siarczanów.
Oferujemy kilka nw. nawozów, opartych na siarce elementarnej, wprowadzanych do obrotu na podstawie zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

• Siarka granulowana z bentonitem (Wigor S, Wigor S Pro)
• Siarka granulowana z bentonitem i borem (Wigor S z borem)
• Siarkowy nawóz zawiesinowy (Pro Siarka S 800 SC)

Zasady stosowania ww. nawozów określają Instrukcje stosowania, opracowane przez specjalistyczne instytuty rolnicze a zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Siarka elementarna zawarta w ww. nawozach ulega w glebie stopniowemu przekształcaniu w formę siarczanową, pobieraną przez rośliny. Stopniowe uwalnianie siarki pozwala na ograniczenie strat, jakie mają miejsce podczas bezpośredniego stosowania siarki siarczanowej, wymywanej z gleby i zanieczyszczającej wody podziemne i powierzchniowe.

Oferujemy ponadto dwa asortymenty siarki dedykowane do celów agrotechnicznych. Są to:
• Siarka zwilżalna, wytwarzana z siarki mielonej, wzbogaconej o dodatki zmieniające własności
powierzchniowe siarki, stosowana do wzbogacania gnojowicy w siarkę,
• Siarka mielona do celów agrotechnicznych, wytwarzana z siarki granulowanej, zawierająca co
najmniej 99,60 % siarki, o uziarnieniu poniżej 0,063 mm (odsiew na sicie o boku oczka
kwadratowego 0,063 mm nie więcej niż 2,8 %).

Oferta Grupy Siarkopol
O NAS
Grupa Siarkopol Tarnobrzeg

Grupę Siarkopol tworzą cztery spółki w których Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. jest spółką dominującą. Jako grupa specjalizujemy się w przede wszystkim wytwarzaniu wysokiej jakości nawozów dla rolnictwa i ogrodu oraz produkcji siarki konfekcjonowanej