Grupa Kapitałowa
Siarkopol Tarnobrzeg
menu

Ogłoszenie Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Rada Nadzorcza
Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Członka Zarządu ds. operacyjnych Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Pisemne zgłoszenia kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego należy składać w sekretariacie w siedzibie Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. przy ul. Zakładowej 50 w godz. 8:00-14:30 lub przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjnych” wraz z adnotacją „Nie otwierać”, w terminie do dnia 23 listopada 2022 r.

Załączniki: